25.11.2016

Lydia Thomas. Zeitgeister.

Gemälde von Lydia Thomas. "Zeitgeister", 210x210 cm.